Regulamin

 

BatLit Sp. z o. o.

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sklep”– sklep internetowy działający za pośrednictwem portali aukcyjnych Allegro i Ebay pod nazwą użytkownika Batlit, a także poczty elektronicznej pod adresem office@batlit.pl
 2. „Sprzedawca”– właściciel Sklepu, tj. BatLit Sp. Z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BatLit”, ul. Traktorowa 126 lok. 801, 91-204 Łódź, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 947-19-888-66, REGON: 366574170; KRS:0000663944;
 3. „Użytkownik”– każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu w momencie akceptacji regulaminu;
 4. „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego na portalach aukcyjnych Allegro oraz eBay zgodnie z zasadami określonymi w art. §6 i §7 Regulaminu, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 5. „Klient”– osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

II. Postanowienia ogólne

§2

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Akceptacja Regulaminu następuje momencie złożenia oferty zakupu.

 

§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 3. Umowa sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia-oferty na zdefiniowaną liczbę, sprecyzowanych produktów i ustalonej cenie.
 4. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 5. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies";
 • posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

§ 5

 1. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez akceptację regulaminu.
 2. Użytkownik może składać zamówienie na towar znajdujący się na witrynach Allegro i Ebay za pośrednictwem profilów utworzonych na tych witrynach, oraz drogą korespondencji elektronicznej.

 

III. Rejestracja i założenie Konta 

§ 6 

 1. Rejestracja i założenie Konta na Stronie Sklepu jest bezpłatne;
 2. Rejestracja i założenie Konta jest konieczna do złożenia zamówienia;
 3. Sklep podczas rejestracji na Stronie umożliwia utworzenie jednego z dwóch Kont: Konta Zarejestrowanego i Konta Niezarejstrowanego (jednorazowego)
 4. Drogą mailową bądź telefoniczną istnieje możliwość rejestracji i utworzenia jedynie Konta Niezarejestrowanego (jednorazowego)
 5. Przy utworzeniu Konta Zarejestrowanego dane użytkownika zostają zapisane. Użytkownik ma dostęp do edycji i wglądu swoich danych osobowych i dotyczących zamówienia oraz możliwość składania kolejnych zamówień po uprzednim zalogowaniu się do Konta za pomocą loginu i hasła;
 6. Przy utworzeniu Konta Niezarejestrowanego (jednorazowego) dane użytkownika nie zostają zapisane. Użytkownik po dokonaniu transakcji nie ma dostępu do edycji i wglądu danych osobowych i dotyczących zamówienia na stronie Sklepu. W celu złożenia kolejnego zamówienia konieczne będzie utworzenie nowego Konta.
 7. Konto na Stronie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 8. Każdy Użytkownik może założyć na Stronie Sklepu tylko jedno Konto Zarejestrownane.
 9. Rejestracja i założenie Konta na Stronie wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 7

 1. Osoba chcąca założyć Konto na Stronie Sklepu, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na Stronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz hasło. W przypadku rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest podanie również, nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej na Stronie Sklepu, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Strony Sklepu. 
 6. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie Rejestrowanym informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta Zarejestrowanego możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

 

§ 8

 1. Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta w momencie akceptacji Regulaminu zawarta jest na czas nieokreślony.

 

§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony odmowy sprzedaży oraz wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku: 
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • stwierdzenia błędu na stronie, który wpływa na niekorzyść Sprzedawcy;
 1. Wypowiedzenie/odmowa może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 10

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu na Stronie w każdej chwili.
 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: office@batlit.pl.
 3. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

  

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na Stronie internetowej Sklepu.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem zamówień telefonicznych, które mogą być składane jedynie w godzinach podanych w zakładce kontakt
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 12

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na Stronie Sklepu. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Złóż zamówienie”.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

 

V. Płatności i cena

§ 13

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta na Stronie:
 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander o numerze: 37 1090 2705 0000 0001 3538 3831;
 • Kartą debetową, kredytową lub przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU
 • Gotówką przy odbiorze (pobranie)
 1. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
 2. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura bez VAT wystawiona na osobę prywatną bądź na firmę. 
 3. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 4. Rabaty są przydzielane po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu.
 5. Kody rabatowe dostępne są jedynie dla użytkowników zarejestrowanych.

 

§ 14 

 1. Koszt przesyłki jest uzależniony od aktualnego cennika przedstawianego klientowi w ofercie sprzedaży.
 2. Klient ma prawo wyboru formy dostawy z listy zaproponowanej przez sklep. 

 

VI. Termin realizacji zamówienia

§ 15

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany w składanym przez Użytkownika zamówieniu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze dla towarów magazynowanych oraz 14 dni robocze dla towarów niemagazynowanych. Czas realizacji jest naliczany od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia oraz dotyczy tylko dni roboczych. 
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 17.

 

VII. Gwarancja i Reklamacje

§ 16

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym BatLit objęte są gwarancją producenta. Ogniwa, pakiety bateryjne i akumulatorowe objęte są gwarancją 6 miesięcy, chyba że w opisie towaru jest napisane inaczej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe. W pozostałych przypadkach wszelkie usterki należy zgłaszać do naszej firmy, jako sprzedawcy towaru.
 2. Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na nasz adres wysyłkowy
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sklep zwróci Klientowi koszta poniesione w związku z wysyłką wadliwego towaru (z wyjątkiem dodatkowych koszów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas)
 6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§ 17

 1. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa, kupione lub regenerowane w Sklepie, które nie posiadają oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę gwarancji.
 2. Gwarancji nie podlegają ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.
 3. Gwarancji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i przeładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.
 4. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w naszym sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.
 5. Układy zabezpieczeń PCB z balanserem, które nie są montowane w warunkach ESD nie podlegają gwarancji. 

 

VIII. Prawo do odstąpienia umowy oraz reklamacje

§ 18

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BatLit Sp. z o.o., Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, office@batlit.pl, Telefon: +48 570 322 324) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia umowy dotyczy jedynie produktów nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach i pełną otrzymaną dokumentacją.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu środków płatności wskazanych przez Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient proszony jest o odesłanie lub przekazanie rzeczy na adres BatLit Sp. z o.o. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

IX. Polityka prywatności 

§ 19

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, administratorem Państwa danych osobowych jest firma BatLit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Traktorowa 126 lok. 801. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych Klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rezygnacja z otrzymywania takiej informacji może być cofnięta w każdej chwili. W tym celu wysyłać maila z tematem o treści "Rezygnacja z newslettera" na adres office@batlit.pl

 

Cookies (ciasteczka)

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

Sklep internetowy wykorzystuje wymienione pliki cookie w celach marketingowych oraz w celach optymalizacji serwisu.W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

BatLit Sp. z o.o. może wdrożyć i stosować reklamy displayowych może korzystać z funkcji Google Analytics zaimplementowanych na bazie reklam displayowych (np. remarketing). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. BatLit Sp. z o.o. może reklamować się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy w internecie.

 

BatLit Sp. z o.o. oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w  witrynie www.batlit.pl

 

 

X. Zastrzeżenia prawne

§ 20

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2017 r.

 

POWRÓT

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl