Regulamin

 

BatLit Sp. z o. o.

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sklep”– sklep internetowy działający za pośrednictwem strony internetowej batlit.pl, a także poczty elektronicznej pod adresem office@batlit.pl;
 2. „Sprzedawca”– właściciel Sklepu, tj. BatLit Sp. Z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BatLit”, ul. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 947-19-888-66, REGON: 366574170; KRS:0000663944;
 3. „Użytkownik”– każda osoba lub podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu w momencie akceptacji regulaminu;
 4. „Konto”– konto Użytkownika założone w Sklepie;
 5. „Klient”– osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który zwarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 6. „Zamówienie” - złożenie przez Użytkownika oferty zakupu
 7. „przyjęcie Zamówienia” - akceptacja przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Użytkownika

 

II. Postanowienia ogólne

§2

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Akceptacja Regulaminu następuje momencie zakładania Konta i/lub złożenia oferty zakupu.
 3. Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta w momencie akceptacji Regulaminu zawarta jest na czas nieokreślony.

 

§ 3

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik może składać Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, poczty elektronicznej, a także na witrynach Allegro i Ebay (po uprzedniej akceptacji regulaminów tych serwisów) za pośrednictwem profilów utworzonych na tych witrynach.
 4. Umowa sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia na zdefiniowaną liczbę, sprecyzowanych produktów i ustalonej cenie.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 6. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies";
 • posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

III. Rejestracja i założenie Konta 

§ 5 

 1. Rejestracja i założenie Konta jest konieczna do złożenia zamówienia;
 2. Rejestracja i założenie Konta jest bezpłatne;
 3. Sklep podczas rejestracji umożliwia utworzenie jednego z dwóch Kont: Konta Zarejestrowanego i Konta Niezarejstrowanego (jednorazowego)
 4. Drogą mailową istnieje możliwość rejestracji i utworzenia jedynie Konta Niezarejestrowanego (jednorazowego)
 5. Przy utworzeniu Konta Zarejestrowanego dane Użytkownika zostają zapisane. Użytkownik ma dostęp do edycji i wglądu swoich danych osobowych i dotyczących zamówienia oraz możliwość składania kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania danych po uprzednim zalogowaniu się do Konta za pomocą loginu i hasła;
 6. Przy utworzeniu Konta Niezarejestrowanego (jednorazowego) dane Użytkownika mogą nie zostać zapisane. Użytkownik po dokonaniu transakcji nie ma dostępu do edycji i wglądu danych osobowych i dotyczących Zamówienia na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych będą możliwe po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. W celu złożenia kolejnego zamówienia konieczne będzie utworzenie nowego Konta.
 7. Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto Zarejestrownane.
 9. Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 6

 1. Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie zobowiązana jest wypełnić i wysyłać do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz hasło. W przypadku rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest podanie również, nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej na Stronie Sklepu, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu

 

§ 7

 1. Sprzedawca jest uprawniony odmowy sprzedaży oraz wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku: 
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • stwierdzenia błędu w Sklepie, który wpływa na niekorzyść Sprzedawcy;
 1. Wypowiedzenie/odmowa może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 8

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 2. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: office@batlit.pl.
 3. Konto zostanie usunięte niezwłocznie lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

  

IV. Złożenie i przyjęcie Zamówienia

§ 9

 1. Przedmiotem Zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na Stronie internetowej Sklepu.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 10

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na Stronie Sklepu.
 2. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Zawartość koszyka jest zapamiętywana tylko w przypadku zalogowanych Użytkowników Kont zarejestrowanych.
 3. Po podjęciu decyzji o założeniu Zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru.
 4. W przypadku Zamówień z opcją płatności przy odbiorze Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W przypadku Zamówień z opcją za przedpłatą Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wpłacie.
 6. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę tj. w momencie zawarcia umowy sprzedaży, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

V. Płatności i cena

§ 11

 1. Sklep przy składaniu Zamówienia przewiduje do wyboru następujące formy płatności za towar: 
 • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander o numerze: 37 1090 2705 0000 0001 3538 3831;
 • Karta debetowa, kredytowa, blik lub przelew online za pośrednictwem serwisu PayU
 • Gotówka przy odbiorze (pobranie)
 1. Wykonanie płatności przez Klienta w formie innej niż wybrana w Zamówieniu bez poinformowania Sprzedawcy może spowodować opóźnienie w realizacji Zamówienia (Szczególnie przy wybraniu płatności PayU, a następnie wykonanie przelewu tradycyjnego na konto Sprzedawcy podane w pkt. 1)
 2. Zamówienia z formą płatności "przelew tradycyjny" będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. Na podstawie indywidualnej decyzji Sprzedawca może zrealizować zamówienie po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia zapłaty.
 3. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura bez VAT wystawiona na osobę prywatną bądź na firmę w języku polskim. 
 5. Oryginalny wydruk paragonu jest wysyłany w formie fizycznej razem z zamówionym towarem. Faktura VAT wysyłana jest w formie cyfrowej na adres email podany w Zamówieniu.
 6. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru
 7. Koszt przesyłki jest uzależniony od aktualnego cennika przedstawianego Użytkownikowi w ofercie sprzedaży.
 8. Użytkownik ma prawo wyboru formy dostawy z listy zaproponowanej przez Sklep.
 9. Zamówienie z opcją przedpłaty, które nie zostanie opłacene w przeciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego od dnia złożenia Zamówienia (jeśli nie zostało ustalone inaczej ze Sprzedawcą), zostanie anulowane, a ewentualne wpłaty po tym terminie zostaną zwrócone Użytkownikowi

 

§ 12

 1. Wszelkie zniżki (takie jak promocje, rabaty) są oferowane przez Sprzedawcę dobrowolnie.
 2. Kody rabatowe dostępne są jedynie dla Użytkowników Kont zarejestrowanych.
 3. Zniżki poza akcjami są przydzielane po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu.
 4. Sprzedawca ma prawo bez podawania przyczyny zmienić, wycofać zniżki lub odmówić sprzedaży towarów objętych ofertą zniżkową w każdym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Aby skorzystać z oferty zniżkowej objętej ograniczeniem czasowym Użytkownik powinien złożyć Zamówienie przed zakończeniem trwania oferty.
 6. W związku z tym Zamówienia z opcją przedpłaty, ale nie opłacone w czasie trwania ofery zniżkowej zostaną anulowane, a ich realizacja nie będzie możliwa.
 7. Oferty zniżkowe się nie sumują.

 

VI. Termin realizacji zamówienia

§ 13

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze dla towarów magazynowanych oraz 14 dni robocze dla towarów niemagazynowanych. Czas realizacji jest naliczany od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia, do momentu wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia oraz dotyczy tylko dni roboczych. 
 3. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia).
 4. Zamówiony towar wysyłany jest korzystając z zewnętrznych firm. 

 

VII. Gwarancja i Reklamacje

§ 14

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Okres ochrony gwarancyjnej dla konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych na prawach kosumenta jest równy ustawowemu czasowi ochrony dotyczącej niezgodności towaru z umową (dawniej rękojmia) i wynosi 24 miesiące od momentu otrzymania towaru. Ogólne warunki gwarancji zgodnie z ustawą. Okres ochrony gwarancyjnej dla podmiotów nie będących konsumentami wynosi 3 miesiące.
 2. W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości zakupionego towaru Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres office@batlit.pl
 3. Jeśli wysyłka reklamowanego towaru jest konieczna Klient dbając o odpowiednie zabezpieczenie towaru, powinien odesłać przedmiot na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. Reklamacja towaru, który na czas wysyłki nie został przez Klienta odpowiednio zabezpieczony i w rezultacie został w tym czasie uszkodzony zostaje automatycznie uznana za niezasadną, a Sprzedawca na koszt Klienta o ile to możliwe dokona niezbędnych napraw i/lub odeśle prawidłowo zabezpieczony towar do Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sklep zwróci Klientowi koszta poniesione w związku z wysyłką wadliwego towaru (z wyjątkiem dodatkowych koszów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańsza oferowana przez Sprzedawcę przesyłka)
 7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Sprzedawca w pierwszej kolejności podejmie próbę naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru. 
 8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§ 15

 1. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa, kupione lub regenerowane w Sklepie, które nie posiadają oryginalnej plomby gwarancyjnej. Za oryginalną plombę uważa się oznaczoną naklejkę która znajduje się na pakiecie lub ogniwie, a jej zerwanie powoduje utratę gwarancji.
 2. Gwarancji nie podlegają ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.
 3. Gwarancji nie podlegają ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i naładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.
 4. Gwarancji nie podlegają pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w naszym sklepie użytkowane bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.
 5. Układy zabezpieczeń PCB z balanserem, które nie są montowane w warunkach ESD nie podlegają gwarancji. 

 

VIII. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość

§ 16

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą Dz. U. 2020 poz. 287 z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną (przedsiębiorcą) zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, z której wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ma prawo odstąpić od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać oświadczenie informujące na adres mailowy office@batlit.pl przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Na odesłanie towaru Klient ma kolejne 14 dni licząc od dnia wysłania oświadczenia.
 3. Prawo do odstąpienia umowy dotyczy jedynie produktów nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach, z pełną otrzymaną dokumentacją i nieuszkodzonych (np. z powodu nieodpowieniego zabezpieczenia ich przez Klienta na czas wysyłki)
 4. Klienci nieobjęci prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość chcący zwrócić z jakiegokolwiek powodu zakupiony towar proszeni są o kontakt mailowy. Decyzje o przyjęciu zwrotu podejmowane są indywidualnie.

§ 17

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrot towaru.
 2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu środków płatności wskazanych przez Klienta
 3. Klient proszony jest o odesłanie lub przekazanie rzeczy na adres BatLit Sp. z o.o. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX. Polityka prywatności 

§ 18

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, administratorem Państwa danych osobowych jest firma BatLit Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Bugaj, ul. Jana Kazimierza 25/27. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych Klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rezygnacja z otrzymywania takiej informacji może być cofnięta w każdej chwili. W tym celu wysyłać maila z tematem o treści "Rezygnacja z newslettera" na adres office@batlit.pl

 

Cookies (ciasteczka)

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

Sklep internetowy wykorzystuje wymienione pliki cookie w celach marketingowych oraz w celach optymalizacji serwisu.W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

BatLit Sp. z o.o. może wdrożyć i stosować reklamy displayowych może korzystać z funkcji Google Analytics zaimplementowanych na bazie reklam displayowych (np. remarketing). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. BatLit Sp. z o.o. może reklamować się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy w internecie.

 

BatLit Sp. z o.o. oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w  witrynie www.batlit.pl

 

 

X. Zastrzeżenia prawne

§ 19

 1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2019 r.

 

POWRÓT

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
[WIDGET-WZ]
Sklep internetowy Shoper.pl